Andhra Pradesh/Telangana VikalpSangam (Timbaktu, Andhra Pradesh) 17-19 October 2014

 Tamil Nadu Vikalp Sangam (CESCI, Madurai,) 14 - 17 February 2015

Ladakh Vikalp Sangam(Leh)  20-24 July 2015

Maharashtra, Vikalp Sangam (Sevagram, Wardha) 27-30 October 2015 

Energy/Bijali Vikalp Sangam (Bodh Gaya, Bihar), 4-6 March 2016

Kachchh Vikalp Sangam (Bhuj) 27th to 30th July 2016

Western Himalayan Mini-Vikalp Sangam (Palampur, Himachal Pradesh) 20th to 22nd August, 2016

Food Sangam Muniguda, Odisha, 16-20 September 2016

Youth Vikalp Sangam (Bhopal) 3rd to 5th February 2017